Polityka prywatność i pliki cookie | PTM Construction Sp. z o.o.

Polityka prywatność i pliki cookie

Polityka prywatności

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony: http://ptmconstruction.pl/

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:
PTM Construction Sp. z o.o. ul. Kolista 25
40-486 Katowice T/F: 32 735 04 14,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9542758620
Regon: 362545756
KRS: 0000576819

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@ptmconstruction.pl

I. Definicje

1. Administrator – oznacza osobę przetwarzającą dane osobowe. Administratorem jest PTM Construction Sp. z o.o. ul. Kolista 25 40-486 Katowice
2.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
3.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony
4.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
5 Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: http://ptmconstruction.pl

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
– informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu)
– potrzebnych do wystawienia faktury VAT lub innego dowodu zakupu (takich jak numer NIP, REGON)
2. Podanie danych osobowych, poprzez przesłanie ich za pomocą wiadomości email na adres: biuro@ptmconstruction.pl jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia konkretnych interakcji z Użytkownikiem.

III. Sposób przetwarzania danych

1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
2. Administrator gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz informuje, że nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
4. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane te zostały zgromadzone, chyba, że coś innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5. Użytkownik ma prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
6. Administrator oświadcza, że:
– przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem
– zbiera dane osobowe dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów oraz nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
– przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania
7. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
8. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, zostały zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
9. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz biurze księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej.

V. Kontakt mailowy

1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik przekazuje swój adres e-mail, imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
3. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

VI. Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, telefonie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
– zapewnienia prawidłowego działania Strony
3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w
dowolnym i dogodnym dla siebie czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione również w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
w przeglądarce Internet Explorer 
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Opera

4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

VIII. Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera
może być zapisane w logach serwera. Logi obejmują między innymi adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podstawą niniejszej Polityki prywatności są regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)